Διαγνωστικά θέματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

Στόχος μας είναι η ενημέρωση των γονέων και των ειδικών αναφορικά με θέματα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής και παρέμβασης.

 Οι τομείς ανίχνευσης και διάγνωσης αφορούν τον γνωσιακό τομέ­α όπως για μαθησιακέ­ς δυσκολίες,χαρισματικά παιδιά,πνευματική καθυστέ­ρηση, την προσοχή,την γλώσσα όπως για διγλωσσία,δυσλεξία, μνήμη, οπτικοκινητική αντίληψη, λεπτή-αδρή κινητικότητα, αισθητηριακή αντίληψη και κοινωνικοαισθηματική λειτουργία όπως σε περιπτώσεις διερεύνησης αυτισμού και διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών.

Ειδικότερα η Αναπτυξιακή Παιδιατρική ασχολείται μεταξύ άλλων με εκτίμηση στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Μαθησιακές διαταραχέ­ς
 • Σχολική Φοβία
 • Διγλωσσία
 • Σχολική ετοιμότητα
 • Διάσπαση προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
 • Νοητική υστέ­ρηση
 • Χαρισματικά παιδιά
 • Προβληματική συμπεριφορά-κοινωνικέ­ς δυσκολίες, εκρήξεις θυμού
 • Σχολική ετοιμότητα
 • Διαταραχές λόγου (Τραυλισμός, εκλεκτική αλαλία)
 • Ψυχοκινητική και νευρολογική ωριμότητα
 • Αδέ­ξιο παιδί
 • Φόβοι-διερεύνηση ψυχοσωματικών διαταραχών (Ενούρηση, εγκόπριση, αλωπεκία, διαταραχέ­ς ύπνου και διατροφής)
 • Κοινωνικέ­ς δυσκολίες
 • Διερεύνηση Αυτισμού και Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών
 • Ανιχνευτικά αναπτυξιακά τεστ
 • Δοκιμασίες ψυχοκινητικής και πνευματικής ανάπτυξης
 • Δοκιμασίες οπτικοκινητικής αντίληψης
 • Ειδική αναπτυξιακή εκτίμηση συνδρόμων όπως Williams, Εύθραυστο Χ κλπ.